Termat dhe Kushtet

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Shërbimit para se të përdorni këtë faqe. Kjo Marrëveshje përcakton termat dhe kushtet ligjërisht të detyrueshme për përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti.

Duke hyrë ose duke përdorur Site në çfarëdo mënyre, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, duke vizituar ose duke shfletuar Sajtin ose duke kontribuar në përmbajtjen ose materialet e tjera të Faqes, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte të Shërbimit. Termat e blertë janë përcaktuar në këtë Marrëveshje.

Pronë intelektuale
Site-i dhe përmbajtja, karakteristikat dhe funksionaliteti i tij origjinal janë në pronësi dhe mbrohen nga të drejtat autoriale ndërkombëtare, markat tregtare, patentat, sekret tregtar dhe ligjet e tjera të pronësisë intelektuale ose të pronësisë.

Mbyllja

Ne mund ta ndërpresim qasjen tënde në Site pa shkak ose njoftim, gjë që mund të rezultojë në konfiskimin dhe shkatërrimin e të gjitha informacioneve që lidhen me ju. Të gjitha dispozitat e kësaj Marrëveshjeje që sipas natyrës së tyre duhet të mbijetojnë me përfundimin do të mbijetojnë me përfundimin, duke përfshirë, pa kufizime, dispozitat e pronësisë, mohimet e garancisë, dëmshpërblimet dhe kufizimet e përgjegjësisë.